Termékek Menü

Játékszabályzat

Anyák napi nyereményjáték! 2018.04.17-2018.04.30.

 

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A Vidékért Szociális Szövetkezet (6720 Szeged, Arany János u. 9. továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Kanálka webshopon leadott vásárlás (https://www.kanalkakremek.hu/) az alábbi időszakban: 2018. április 17 - április 30.

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A játék időtartama: 2018.04.17-2018.04.30.
Sorsolás dátuma: 2018.05.01.

A nyertes: Stumpf Anett 

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett hozzászólásért.

A Játék nyereménye: 1db 10.000 (tízezer) Ft értékű Ékbolt ékszer utalvány, mely a www.ekbolt.hu oldalon vásárolható le, pénzzé nem beváltható.

A Szervező az ajándékok nyerteseinek a nevét az adott Facebook-on, illetve a weboldalon a játékszabályzatban közzéteszi. Az ajándék nyertesét e-mailen értesítjük, erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét.

A Szervező az Ajándék utalványt postai úton juttatja el a nyerteshez, díjmentesen.

A Szervező a nyereménysorsolásokon a nyertesek mellett egy tartalék nyertest sorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után 7 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a Játékost terhelik.

6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

7. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. A sorsolás sorsolószoftver segítségével zajlik le.